Practica 3


  1. uno
  2. dos
  3. tres
  4. cuatro
  5. cinco

comandes HTML
br
punt i apart
hr
posa una linea horitzontal en tota la pantalla
p
inicia un paragref
html
delimita la pagina web
tittle
escriu un titol
blood
escriu en negreta

en la imatge de gmail hi ha un link de gmail


link a la meva pagina web

aqui un link a youtube