grid responsive propia

en que es consisteix?

a mesura que el navegador es va fent petit la mida del text i de les coses es va reduin per adaptarse a la mida de la pagina